Ta strona używa cookies. Czytaj więcej w Polityce prywatności.

Koszyk ()

Razem

Z Vatem

Regulamin świadczenia usług

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest STARWAY Mateusz Grzesiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000892388, NIP: 5272954710, REGON: 388632788, adres poczty elektronicznej: info@mateuszgrzesiak.com, tel. +48 690 094 994.
 2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi) oraz sprzedaży dostępu do Szkoleń oraz Mentoringu. Informacje o prezentowanych w Serwisie Szkoleniach i Mentoringu, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży dostępu do Szkoleń oraz Mentoringu, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 5. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.

 

 1. Definicje:
 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mg-pmm.com/ wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty.
 2. Starway - STARWAY Mateusz Grzesiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000892388, NIP: 5272954710, REGON: 388632788, adres poczty elektronicznej: info@mateuszgrzesiak.com, tel. +48 690 094 994.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – Użytkownik dokonujący zamówienia w ramach Serwisu.
 5. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikowi umieszczanie Szkoleń, którymi jest zainteresowany, na prywatnej liście, która umożliwia późniejsze zawarcie Umowy.
 6. Poprzednia najniższa cena - najniższa cena danego Szkolenia jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dane Szkolenie jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, najniższa cena danego Szkolenia, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Szkolenia do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Przedsiębiorca – Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
 8. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 9. Usługa - usługi świadczone przez Starway drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.
 10. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Starway i Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż biletu wstępu na Szkolenie.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.
 12. Szkolenie – usługa stacjonarna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Starway wykładów m.in. w tematyce rozwoju osobistego i rozwoju biznesowego, których dokładny opis i cena znajdują się w Serwisie.
 13. Mentoring – usługa stacjonarna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Starway indywidualnych szkoleń m.in. w tematyce rozwoju osobistego i rozwoju biznesowego, których dokładny opis znajduje się w Serwisie. Usługa jest dostępna w trzech rodzajach pakietów, natomiast cena ustalana jest indywidualnie z Użytkownikiem. Umowa o świadczenie usługi Mentroingu zawierana jest indywidualnie z Użytkownikiem i w tym zakresie nie jest objęta Regulaminem.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną:
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Starway świadczy następujące Usługi:
 1. dostarczanie treści,
 2. kalendarz Szkoleń,
 3. koszyk,
 4. Referencje i Opinie,
 5. wtyczki portali społecznościowych,
 6. formularz kontaktowy,
 7. inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługa Dostarczania treści:
  1. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania dostępu do sieci Internet.
  3. Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów oferowanych przez Starway, lecz nieobjętych Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach, eventach dotyczących Starway lub związanych z tematyką rozwoju osobistego oraz rozwoju marki. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych ze Starway lub jego obszarami zainteresowań i działalności.
 3. Kalendarz Szkoleń:
 1. Korzystanie z Kalendarza rozpoczyna się w momencie jego wyświetlenia w Serwisie oraz kończy w momencie zamknięcia Serwisu lub przejścia do innego miejsca w Serwisie.
 2. Kalendarz Szkoleń umożliwia wyświetlanie informacji o Szkoleniach oraz ich terminach.
 3. Korzystając z usługi Kalendarza Szkoleń Użytkownik może zapoznać się z wcześniejszymi jak i z przyszłymi planowanymi i dostępnymi Szkoleniami, ich opisem oraz ceną, a następnie dodać je do Koszyka oraz dokonać zakupu.
 1. Koszyk:
  1. Świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się w momencie umieszczenia w nim danego Szkolenia przez Klienta.
  2. Skorzystanie z Usługi Koszyka nie wymaga rejestracji w Serwisie.
  3. Za pomocą Usługi Koszyk Klient może umieścić interesujące go Szkolenia na prywatnej liście i mieć do niej dostęp w późniejszym czasie, bez konieczności ponownego wyszukiwania Szkolenia, wyrazić chęć nabycia Szkolenia, wpisać kod rabatowy oraz sprawdzić podsumowanie swojego zakupu.
  4. Z Koszyka Klient może bezpośrednio przejść do zawarcia Umowy i dokonania płatności za Szkolenie.
  5. Zakończenia świadczenia Usługi Koszyka następuje w momencie usunięcia wszystkich Szkoleń z Koszyka.
 2. Referencje i Opinie:
 1. Starway pozyskuje Referencje i Opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Użytkowników korzystających z oferowanych przez Starway usług i towarów, uczestników szkoleń, eventów i wydarzeń oraz publikuje je w Serwisie i wykorzystuje do innych form promocji.
 2. Referencje i Opinie są pozyskiwane poza Serwisem, w ramach kontaktów indywidualnych.
 3. Wystawione Referencje i Opinie są publikowane w Serwisie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz wizerunku osoby ją wystawiającej, za jej zgodą.
 4. Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Autor Referencji i Opinii może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu.
 6. Opinie pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z usług Starway, a tym samym są weryfikowane przez Starway pod kontem pochodzenia od podmiotów, którzy faktycznie skorzystały z usługi.
 1. Wtyczki do portali społecznościowych:
 1. W zakresie wtyczek portali społecznościowych Starway wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
 2. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta Starway prowadzonego w serwisie społecznościowym.
 3. Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Starway.
 4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Starway nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.
 1. Formularz kontaktowy:
 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się ze Starway za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Starway skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).

 

 1. Złożenie zamówienia - Szkolenie:
  1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Starway następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja Szkolenia wraz z jego ceną regularną w Serwisie nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży biletu wstępu na Szkolenie, po zaakceptowaniu przez Starway złożonego przez Klienta zamówienia.
  2. Starway umożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:
 1. Klient dodaje wybrane Szkolenie do Koszyka poprzez wybór polecenia "KUP SZKOLENIE”, po czym przechodzi do realizacji zamówienia,
 2. Aby zrealizować zamówienie, Klient w Koszyku wybiera przycisk „ZAMAWIAM”, a następnie samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP., zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Szkoleń lub usług, Starway może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Szkoleń lub Klienta,
 3. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w formularzu zamówienia,
 4. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Starway, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Szkoleń oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy,
 5. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Starway oferty zawarcia Umowy sprzedaży biletu wstępu na Szkolenia będących przedmiotem zamówienia.
  2. Starway ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
  3. Po złożeniu zamówienia, Starway niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
  4. W przypadku nieotrzymania przez Starway płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub płatność elektroniczną, zamówienie zostaje oznaczone jako "oczekuje na wpłatę". Wówczas Starway może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach zamówienia oferty.
  5. Po złożeniu zamówienia Starway niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Starway Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Starway o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Starway.
  6. Serwis zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
  7. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena umieszczona przy danym Szkoleniu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
  8. Ceny zamieszczone przy danym Szkoleniu:
 1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich,
 2. nie zawierają informacji w zakresie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy,
  1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona zostaje po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności, w ostatnim kroku złożenia zamówienia.

 

 1. Złożenie zamówienia – Mentoring
  1. Złożenie zamówienia na usługę Mentoringu odbywa na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja usługi Mentoringu w Serwisie nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia indywidualnej umowy o świadczenie usług Mentoringu, po zaakceptowaniu przez Starway złożonego przez Klienta zamówienia.
  2. Starway umożliwia Klientowi złożenia zamówienia na usługę Mentroingu za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
  3. W celu złożenia zamówienia na usługę Mentoringu, Klient powinien wypełnić formularz kontaktowy podając swoje dane – m.in. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz nazwę firmy – jeśli chciałby dokonać zakupu usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W dalszej kolejności, Klient powinien wskazać, którym pakietem usługi Mentoringu jest zainteresowany.
  4. Po otrzymaniu od Klienta formularza kontaktowego, Starway skontaktuje się bezpośrednio z Klientem – telefonicznie lub na podany przez niego adres mailowy – w celu przedstawienia indywidualnej oferty usługi Mentoringu oraz dokonania dalszych czynności, w tym zawarcia umowy o świadczenie usługi Mentoringu. Zawarcie umowy o świadczenie usług Mentoringu nie jest objęte Regulaminem.

 

 1. Płatność:
  1. Płatność za zakup biletu wstępu na Szkolenie może być dokonana w formie:
 1. kartą kredytową lub debetową online,
 2. przelewu z konta bankowego,
 3. przelewu internetowego.
  1. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Starway. 
  2. Po zawarciu Umowy, Starway przesyła Klientowi bilet dostępu do Szkolenia na adres mailowy lub na adres pocztowy podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 

 1. Odstąpienie
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży biletu wstępu na Szkolenie na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania biletu wstępu na Szkolenie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Starway oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, chyba że do daty realizacji Szkolenia pozostało mniej niż 14 dni, o czym Konsument został poinformowany. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane:
   1. pismem na adres Starway,
   2. w formie elektronicznej na adres: info@mateuszgrzesiak.com
  2. Starway ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy biletu wstępu na Szkolenie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownik sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Starway dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, jest on skreślany z listy uczestników Szkolenia.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu mogą być zgłaszane Starway pocztą elektroniczną na adres email: info@mateuszgrzesiak.com.
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
 1. dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej;
 2. szczegółowy opis problemu,
 1. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Starway niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Starway niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Starway udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 3. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Starway, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Starway nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności:
 1. Starway nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
  1. utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Starway nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
  2. szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  3. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Starway.
 2. Starway nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

 

 1. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu:
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 1. posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w rozdzielczości Full HD,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
 6. włączenie usługi JavaScript.
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
  2. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
  3. Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet. Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.
  4. Serwis zawiera informacje o Szkoleniach i Mentoringu oraz umożliwia ich zakup i uiszczenie płatności. Użytkownik jest informowany w Serwisie o cenie Szkoleń oraz innych produktów i usług wymagających uprzedniego uiszczenia opłaty. Cena Mentoringu jest ustalana indywidualnie z Użytkownikiem zainteresowanym jego zakupem.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. W celu realizacji Umowy Starway przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Starway w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania ze Szkoleń i Mentoringu przez Użytkowników, rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania i weryfikacji rozliczeń pomiędzy Stronami – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
  2. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w celu realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego– art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
  4. ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności: prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Starway oraz tryb realizacji praw zostały zawarte w Polityce prywatności Starway dostępnej tutaj: https://mg-pmm.com/polityka-prywatnosci.
 5. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000. Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, mają prawo skierować sprawę do organu nadzoru. W każdym przypadku zachęcamy do uprzedniego kontaktu ze Starway celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
 6. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług objętych tym Regulaminem, tj. zakupu biletów wstępu na Szkolenia i zakupu usługi Mentoringu, a zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych również dotyczy wyłącznie ww. zakresu. Niezależnie od powyższego, jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta również z innych produktów lub usług Starway lub w inny sposób jest lub była ze Starway związana, również w tych innych zakresach dochodzi do przetwarzania danych osobowych, o czym osoby, których dane dotyczą, są informowane w ramach poszczególnych zakresów kontaktu lub wzajemnej współpracy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, należy skontaktować się ze Starway celem uzyskania dodatkowych informacji. Starway udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia w realizacji praw osób, których dane dotyczą niezwłocznie i w najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie.
 1. Postanowienia dotyczące użytkowników niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami:
 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Użytkownika niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami.
 2. Starway przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Starway.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Starway z tytułu rękojmi za Usługę wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 4. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami, Starway może wypowiedzieć Umowę lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Starway, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Starway.
 6. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą Starway może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Starway. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Starway, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Starway informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://mg-pmm.com/ oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Starway może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 5. Starway dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Starway nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 r.


Regulamin w wersji pdf: kliknij tutaj